(T)huis in Delfzijl

Privacybeleid

Inleiding

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, gemeente Delfzijl, Acantus en betrokken partners, beheerder van www.thuisindelfzijl.nl informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals e-mails online nieuwsbrieven, informatie vanuit enquêtes en evenementen. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). 

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden wij die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de gemeente Delfzijl en Acantus (hierna: “de uitgevers”). De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn gemeente Delfzijl en Acantus.

Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@delfzijl.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier <link contact> voor onze adresgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen).

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals nieuwsbrieven, enquêtes en evenementen. per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Er zijn twee manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;

Gebruik van onze (mobiele) websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte pagina’s. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

De uitgevers kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met partners die betrokken zijn bij Thuis in Delfzijl.

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) website:

om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;

om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;

om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de partners van gemeente Delfzijl en Acantus. 


Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie wordt altijd worden verstuurd vanuit www.thuisindelfzijl.nl.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de partners van de gemeente Delfzijl en Acantus en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van gebruik van onze producten of diensten. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

Locatiegegevens

Als u ons uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven, gebruiken wij in de (mobiele) website uw locatie voor statistische doeleinden. Wilt u geen locatiegegevens meer delen, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon of computer eenvoudig uitschakelen.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@delfzijl.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@delfzijl.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de partners van gemeente Delfzijl en Acantus, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Stuur een e-mail aan info@delfzijl.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens thuis in Delfzijl” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat voorziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 juni 2020.